Functioneren

Is je werkgever verplicht om een getuigschrift mee te geven?

werkgever-verplicht-getuigschrift

De werkgever is, wanneer de werknemer hierom vraagt, verplicht om bij het einde van het dienstverband aan de werknemer een getuigschrift mee te geven. Wanneer de werknemer hier specifiek naar vraagt moet ook worden vermeld hoe de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen en hoe de werknemer zijn werkzaamheden heeft vervuld.

De werkgever mag hierover heel algemene termen gebruiken, zonder feiten te hoeven vermelden; een ongunstig oordeel (mits dit op reële feiten berust) mag ook worden genoemd. Wanneer de werkgever in gebreke blijft om de informatie op te nemen in het getuigschrift, kan de werknemer hem aansprakelijk stellen voor de schade. Wanneer de werkgever het getuigschrift niet wil afgeven, kan de werknemer afgifte via de rechter afdwingen.

Wat houdt de aansprakelijkheid rond een getuigschrift in?

Als een werkgever weigert een getuigschrift af te geven is hij aansprakelijk voor de eventuele schade die de werknemer daardoor lijdt. Neemt een werkgever onwaarheden op in het getuigschrift, dan is de werkgever ook aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.Wordt de werknemer onterecht de hemel in geprezen (omdat de werkgever het niet zo erg vindt dat hij of zij vertrekt) dan is ook hier de werkgever aansprakelijk als de nieuwe werkgever daardoor schade lijdt. Bijvoorbeeld in geval het blijkt dat de werknemer het werk helemaal niet kan uitvoeren, terwijl dat wel in de getuigschrift staat. Stel de zaken daarom niet mooier voor dan dat ze zijn.

Bron: TQL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *