voorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Bezoeker van de website DeNieuweBeveiliger.nl en alle hieraan verbonden websites, apps en andere (mobiele) software (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd);
Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website van DeNieuweBeveiliger.nl zijn geplaatst;
Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan DeNieuweBeveiliger.nl worden aangeboden (waarnaar DeNieuweBeveiliger.nl doorverwijst).

2. Identiteit

DeNieuweBeveiliger.nl is een website van: InWebmarketing

Bezoek-/postadres: Wetering 138, 1261 NK Blaricum

KvK: 66590469

BTW: NL1742.46.286.B.02

3. Toepasselijkheid

3.1 - Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door gebruiker.

3.2 - De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is door gebruiker te raadplegen via de website. DeNieuweBeveiliger.nl wijst erop dat de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. We raden je daarom aan de gebruiksvoorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account.

4. Diensten

4.1 - DeNieuweBeveiliger.nl biedt gebruikers de volgende diensten:

Werkzoekenden:

 • Het vrijblijvend en kosteloos zoeken in het complete vacature-aanbod (zowel directe als indirecte vacatures) op DeNieuweBeveiliger.nl.
 • Rechtstreeks solliciteren op directe vacatures via DeNieuweBeveiliger.nl.
 • Het uploaden van het curriculum vitae en aanmaken van een profiel op DeNieuweBeveiliger.nl, teneinde dit onder de aandacht te brengen van potentiële werkgevers en recruiters.

Werkgevers en recruiters:

 • Het vrijblijvend, kosteloos en onbeperkt plaatsen van vacatures op DeNieuweBeveiliger.nl.
 • Het adverteren van vacatures; deze worden dan op een opvallende plek boven- of onderin geplaatst. Bij geadverteerde vacatures wordt betaald voor het resultaat.
 • Het zoeken naar cv’s en profielen in een database en met toestemming van de werkzoekende toegang krijgen tot gegevens in het cv en profiel.
 • Het plaatsen van de salariswidget van DeNieuweBeveiliger.nl op de eigen website, teneinde werkzoekenden inzicht te geven in salarisschalen van functies en op deze manier in contact te komen met werkzoekenden die de widget invullen.

4.2 - Via de website wordt in geval van indirecte vacatures doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. DeNieuweBeveiliger.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.3 - De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie DeNieuweBeveiliger.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. DeNieuweBeveiliger.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles. Dit geldt ook voor sollicitaties. DeNieuweBeveiliger.nl oefent geen controle uit op de personen die via de website reageren op een vacature. Wij kunnen niet controleren dat zij zijn wie zij beweren te zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sollicitatie.

4.4 - DeNieuweBeveiliger.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.5 - DeNieuweBeveiliger.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van DeNieuweBeveiliger.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruik van de website

5.1 - Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 - Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 - Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 - Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de gebruiksvoorwaarden.

5.5 - Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met DeNieuweBeveiliger.nl BV.

5.6 - Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 - Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken bij gebruik van de website;
 • Spam of andere ongewenste (commerciële) e-mailberichten te genereren die in strijd zijn met anti-spamwetgeving, of het gebruik hiervan te bevorderen;
 • Zich uit te geven voor andere of niet-bestaande personen, of om een valse account aan te maken met andere doelen dan deze waarvoor de website is bedoeld (zie onder artikel 4, ‘Diensten’);
 • De eigen identiteit en/of de herkomst van (e-mail)berichten te verhullen;
 • Contactgegevens te verzamelen middels ‘data mining’ of andere methodes;
 • Contact op te nemen met andere gebruikers van DeNieuweBeveiliger.nl op basis van via de website verkregen contactgegevens;
 • Contactgegevens of andere gebruikersdata te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van betrokkenen;
 • Inhoud te verspreiden, uploaden of verzenden die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of dat kan zijn;
 • Illegale activiteiten aan te moedigen of te bevorderen op welke wijze dan ook;
 • Informatie of intellectueel eigendom van een ander te verzenden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van de eigenaar of licentiegever (zie verder: Intellectuele eigendomsrechten);
 • Het normaal gebruik van de website door anderen op welke manier dan ook te belemmeren;
 • Meerdere accounts aan te maken zonder toestemming vooraf van DeNieuweBeveiliger.nl.

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 - Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 - Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

5.10 - Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of voogd voordat zij gebruikmaken van de diensten en functionaliteiten op DeNieuweBeveiliger.nl. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker minimaal 16 jaar te zijn of toestemming te hebben van een ouder of voogd.

6. Persoonsgegevens

6.1 - Bedrijven die vacatures plaatsen op DeNieuweBeveiliger.nl en vervolgens sollicitaties ontvangen, krijgen daarmee via DeNieuweBeveiliger.nl toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten. Bij het verwerken, bewaren en beveiligen van deze gegevens zijn deze bedrijven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘gegevensverantwoordelijke’. Bedrijven dienen zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6.2 - Bedrijven die sollicitaties via DeNieuweBeveiliger.nl ontvangen, mogen de gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

6.3 - DeNieuweBeveiliger.nl behoudt zich het recht voor om bedrijven of gebruikers die zich niet houden aan de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens uit te sluiten van het plaatsen van vacatures en geplaatste vacatures te verwijderen.

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 - Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt DeNieuweBeveiliger.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

7.2 - DeNieuweBeveiliger.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

7.3 - DeNieuweBeveiliger.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

7.4 - Tevens sluit DeNieuweBeveiliger.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

7.5 - DeNieuweBeveiliger.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

 • Handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van dienstverlening door derden via de website;
 • Onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de informatie die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze website worden aangeboden.

7.6 - DeNieuweBeveiliger.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.

8. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die op de website wordt getoond (waaronder de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken en industriële tekeningen) is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van DeNieuweBeveiliger.nl en/of houders daarvan. Voor vermelding van deze gegevens op deze website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen of op andere wijze - die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten is toegestaan - gebruiken van deze informatie, is verboden. Het op ongeoorloofde manier gebruiken van het op deze website aangebodene kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

De Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun intellectuele eigendomsrechten schendt.

Personen of organisaties die te goeder trouw menen dat door DeNieuweBeveiliger.nl gehost materiaal copyrightwetgeving schendt, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Contactgegevens zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden.